• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Med hållbarhet i fokus växer Journalen fram

I början av 2017 fick Wästbygg AB, som ingår i Wästbygg Gruppen, en markanvisning av Malmö Stad för att bygga bostäder i det tidigare sjukhusområdet Sege Park. Området har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling och ambitionen från Malmö stad är att Sege Park ska bli ett föredöme vad gäller delning med fokus på social och miljömässig hållbarhet.

Ett starkt hållbarhetsfokus har således varit en bärande del i bostadsprojektet Journalen ända sedan markanvisningstävlingen. Malmö Stad satte upp krav för tilldelningen och sedan har Wästbygg fortsatt att utveckla det ytterligare. Bland annat ska Journalen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och projektet är också kravställt i enligt Wästbygg Gruppens egenutvecklade hållbarhetsverktyg Klimatsmart Byggarbetsplats, nivå Guld.

Lansa Fastigheter, som tidigare förvärvat Wästbygg AB:s projekt Lagerkransen i Lund, var intresserade av att utöka samarbetet och förvärvade Journalen i augusti 2021.

– Journalen är ett väldigt fint projekt med hög kvalitet i gestaltningen. Vi hittade ett gott samarbetsklimat tillsammans med Wästbygg under arbetet med Lagerkransen och det ville vi gärna se en fortsättning på. Vi ställer höga krav på våra fastigheter när det gäller kvalitet och hållbarhet, och det är områden där Wästbygg verkligen har visat att de kan leverera, säger Ulrika von Wachenfeldt, projektchef på Lansa.

Hösten 2022 togs det första spadtaget för de 177 egenutvecklade hyresrätterna och byggnationen har nu kommit en bra bit på väg. Eftersom Journalens byggnader har olika våningshöjder, mellan sex och nio våningar, kan olika typer av arbeten pågå samtidigt. Just nu pågår exempelvis såväl takarbeten som förarbete för att sätta skiffer på en del av fasaderna, samt montering av fönster.

– Att utveckla och uppföra det här projektet, som har ett så uttalat hållbarhetsfokus, är fantastiskt givande på så många sätt. Med nytänk och hållbara lösningar symboliserar Journalen verkligen hur vi bygger för framtiden, säger Sofia Brink, projektutvecklare på Wästbygg AB.

Innovativ lösning med solceller ger låg energianvändning

Journalens fyra byggnader uppförs som energieffektiva hus, där man sagt att byggnadernas energianvändning ska uppgå till maximalt 56 procent av kraven enligt Boverkets byggregler för nybyggnation. En stor del av lösningen för att nå den låga energianvändningen kommer att finnas på taket, där en solcellsanläggning på 800 kvm ska monteras. Solcellerna kommer i första hand att producera varmvatten i ackumulatortankar. När behovet är mättat går driften i stället över till att ladda anläggningens batterier som i sin tur ger el till fastigheten. Lösningen med en kombination av ackumulatortankar och batterier gör att fastigheten kan tillgodogöra sig nästan all den energi som fångas av solcellerna, mot i normalfallet cirka trettio procent.

Målsättningen en hållbar livsmiljö med starkt delningsfokus

Malmö Stad och de 12 byggherrar som fått markanvisningar i området har haft en tät dialog kring utformningen av Sege Park. Den uppväxta, lummiga parkmiljön ska behållas och utvecklas för att skapa en ny stadsdel med möjligheter till en god, hållbar livsmiljö. Stort fokus har lagts på att skapa förutsättningar för delningsekonomi samt att inkludera ett socialt perspektiv i utvecklingsarbetet.

– En ekonomisk förening har bildats av oss byggherrar som varit med och utvecklat Sege Park, där vi gemensamt har handlat upp ett företag som tillhandahåller en mobilitetspool med bilar och cyklar för de som bor i området. Dessutom arbetar vi tillsammans med ett delningskoncept och är i dialog med en aktör för tillhandahållande av delningstjänster i området, säger Sofia Brink.

Förutom hållbarhet och delningsekonomi är även odling ett nyckelord som uttrycks som en del av Malmö Stads vision* för Sege Park:

”Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster för att köpa och äga mindre men samtidigt få tillgång till mer. Alla som vill ska också ha möjlighet att odla.”

– För de boende i Journalen kommer det innebära odlingsmöjligheter i olika former och för att ytterligare främja social samvaro och trivsel planeras för pingisbord och grillplats på gården. Dessutom kommer vi kunna erbjuda olika delningstjänster utifrån vårt eget Boaktiva-koncept, fortsätter Sofia.

Delningstänket har även tagit sig uttryck mellan aktörerna som bygger i området.

– Konsultföretaget WSP har på uppdrag av Malmö Stad fått ansvaret att sätta samman en samordningsgrupp, för att underlätta informationsflödet mellan oss som bygger i Sege Park. Det kan exempelvis handla om transporter inom området, men forumet ger oss också utrymme att tillsammans hitta smarta lösningar där vi kan applicera delningstänket, säger Karl Söderlind-Alm, projektchef på Wästbygg AB. Vi har exempelvis gjort gemensam sak i att hålla undan smuts och skräp från gatorna runt byggarbetsplatserna, i stället för att varje byggherre upphandlar egen städning.

– Alla delar sammantaget, från miljömässigt hållbara val till det sociala perspektivet, gör Journalen till ett projekt som jag verkligen ser går hand i hand med vår vision; att driva utvecklingen av hållbara livsmiljöer där människor vill arbeta, bo och leva, avslutar Karl.

Första etappen av de 177 hyresrätterna i Journalen beräknas vara färdigställda under november 2024 och den andra etappen har preliminär inflyttning i februari 2025.

Malmö Stads vision för Sege Park:
I lugnets och gemenskapens Sege Park finns det gröna livet nära centrum. Här skapar boende och verksamheter gemenskap kring odling och hållbara lösningar. Den kulturhistoriska miljön bevaras samtidigt som det finns smarta lösningar för ett bra liv. Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster för att köpa och äga mindre men samtidigt få tillgång till mer. Alla som vill ska också ha möjlighet att odla. År 2025 bor 2 000 människor i området med närhet till en lummig, uppvuxen park och förutsättningar för att kunna leva ett resurssmart och hållbart liv.