• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Därför investera i
Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen utvecklar och bygger bostäder, kommersiella byggnader, logistik och industrianläggningar, samt samhällsfastigheter. Med ett stort engagemang och fokus på hållbarhet ska vi höja produktivitet, lönsamhet och livskvalitet för våra kunder. På så sätt skapar vi framtidens livsmiljöer där människor vill arbeta, bo och leva.

EN BRED MARKNAD GER LÅNGSIKTIG TRYGGHET

Wästbygg Gruppens verksamhet bedrivs med lokal närvaro över stora delar av Sverige samt inom koncernbolaget Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. Våra primära marknader är Västsverige, Skåne, Stockholm/Mälardalen samt Norrlandskusten – expansiva regioner där vi ser en fortsatt stark tillväxt såväl för oss själva som för byggbranschen som helhet. Behovet av såväl bostäder och kommersiella fastigheter som logistik- och industrifastigheter är fortsatt stort. Vår närvaro på en större och ständigt växande marknad medför en riskspridning där lokala politiska beslut eller mikroekonomiska händelser får en mindre påverkan på Wästbygg Gruppens verksamhet i stort.

PRODUKTSPECIALISERING INOM SKILDA AFFÄRSOMRÅDEN SKAPAR SPETSKOMPETENS OCH FLEXIBILITET

Wästbygg Gruppen arbetar med entreprenaduppdrag och projektutveckling inom de tre affärsområdena Bostad, Kommersiellt samt Logistik och industri. Tack vare en mångårig fokusering har vi byggt upp stor spetskompetens inom respektive produktområde samt en bred kunskap om marknad, kunder och behov. Detta kompletterar vi med engagemang och en vilja att i varje enskilt projekt hitta de lösningar som gör affären lönsam både för kunden och för oss själva. Bostad, Kommersiellt och Logistik och industri agerar mot olika typer av kunder och på delvis åtskilda marknader. Tillfälliga fluktuationer i marknaden inom ett specifikt affärsområde kan således hanteras genom interna omallokeringar av arbetsinsatser, kapital och kompetenser. Genom en sådan flexibilitet tryggas och stabiliseras Wästbygg Gruppens verksamhet över tid. Konjunkturcykler kommer alltid att finnas, men erfarenheten har lärt oss att cyklerna skiljer sig åt mellan affärsområdena.

BALANS MELLAN ENTREPRENAD OCH PROJEKTUTVECKLING GENERERAR MERVÄRDE

Inom respektive affärsområde arbetar vi med både entreprenaduppdrag och projektutveckling. Inom entreprenadverksamheten tar vi ett totalansvar för hela byggprocessen. Entreprenadverksamhetens nära samarbete med projektutvecklingsorganisationen, gör att koncernen har kompetens inom hela kedjan från förvärv via utveckling, byggnation och försäljning fram till färdig överlämnad byggnad. Genom att bedriva både entreprenadverksamhet och projektutveckling i symbios skapar vi synergier vilka genererar värde för våra kunder, samarbetspartners och aktieägare. Wästbygg Gruppen har som målsättning att i verksamheten i framtiden ska utgöras till lika stora andelar av entreprenaduppdrag och egenutvecklade projekt för att på så sätt få ett stabilt inkomstflöde, en jämnare produktionstakt och ökade vinstmarginaler. De senaste fem åren har andelen egenutvecklade projekt, mätt utifrån intäkterna, ökat från drygt 13 till nära 30 procent.

HÅLLBARHET FÖR ATT FRAMTIDSSÄKRA

Wästbygg Gruppens affärsidé är att utveckla och bygga, hållbara, moderna och effektiva bostäder, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar och vi tar vårt uppdrag som samhällsbyggare på stort allvar. Som ett naturligt led i hållbarhetsarbetet, och för att öka transparensen kring företagets klimatåtagande, har Wästbygg Gruppen utvecklat ett ramverk som möjliggör en grön märkning av både aktie- och skuldinstrument. Vår goda kunskap inom hållbarhetsområdet är validerad av ett oberoende norskt forskningsinstitut, Cicero Shades of Green. Att skapa hållbara affärer är en övergripande koncernstrategi. Genom att arbeta aktivt med våra väsentliga hållbarhetsaspekter stärker vi hela verksamheten, gör oss mer konkurrenskraftiga och minimerar våra risker. För de hållbarhetsrisker vi har kategoriserat som väsentliga har vi formulerat högt uppsatta mål. Då vi ser hållbarhet som ett affärskritiskt och värdeskapande område, såväl idag som i framtiden, är målen integrerade i Wästbygg Gruppens övergripande affärsplan.

STARK ORDERSTOCK MED HISTORISKT ÖKANDE RÖRELSEMARGINAL GENERERAR HÄLSOSAM TILLVÄXT ÖVER TID

Wästbygg Gruppen har, utöver en solid balansräkning, en stark orderingång med historiskt växande rörelsemarginal. Mellan 2017 och 2021 nära fördubblades rörelsemarginalen, vilket lett till att Wästbygg Gruppen under flera år legat över sitt långsiktiga mål om att prestera sex procent i rörelsemarginal. Under 2022 och 2023 har man, som ett resultat av bland annat inflation, räntehöjningar, leveransproblematik och konkurser hos underentreprenörer sett pressade marginaler och en svacka i resultatet. Trots detta kvarstår Wästbygg Gruppen vid sin målsättning om en rörelsemarginal överstigande sex procent. Orderingången under 2023 var fortsatt hög och landade på drygt 5,5 miljarder kronor, vilket resulterade i en total orderstock om 6,2 miljarder kronor vid utgången av 2023. Wästbygg Gruppen har som målsättning att ha en tillväxt om tio procent årligen sett över tid och har 2020–2023 haft en tillväxt (CAGR) på 8,4 procent.

IR-kontakt