• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Styrelsens arbete

Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens ekonomiska situation och tillse att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter.

Bolagets styrelse ska i enlighet med bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs årligen på Bolagets årsstämma inför tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns ingen begränsning avseende tid en styrelseledamot kan sitta i styrelsen. Bolagets styrelse består för närvarande av fem ledamöter, inklusive ordföranden. Mer information om styrelseledamöterna finns under avsnittet ”Styrelse”.

Det tillfaller styrelsen att ansvara för att Bolagets övergripande mål och strategier, säkerställa att Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet efterlevs med tillfredsställande kontroll och att Bolagets interna riktlinjer efterlevs samt övervaka större investeringar. Det är även styrelsens ansvar att tillse att Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare ska präglas av öppenhet, vara korrekt, relevant och tillförlitlig samt att Bolagets verkställande direktör tillsätts, utvärderas och vid behov entledigas.

Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och fastställas på nytt årligen. Arbetsordningen har även ett fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov enligt vilken styrelsen sammanträder.

Styrelsen har rätt att införa utskott inom ett visst område med uppgiften att utskottet ska bereda och vi vissa fall besluta kring specifika frågor. Styrelsens ansvar för de beslut som hanteras inom utskottet kvarstår alltjämt. Om det finns utskott för specifika frågor inrättade i styrelsen ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskotten, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen har beslutat att inrätta ett revisionsutskott enligt aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enligt Koden. Åtaganden som ankommer på revisionsutskott samt ersättningsutskott kommer att behandlas och fullgöras av styrelsen i dess helhet.

Verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör är Jonas Jönehall. Närmare information om den verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare återfinns under avsnittet “Koncernledning”.

Bolagets verkställande direktör sköter, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, den löpande förvaltningen i Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. De åtgärder som faller utanför den ”löpande förvaltningen” beror på vilka uppgifter som med hänsyn till omfattning och art är av osedvanligt slag eller av stor betydelse för Bolaget, åtgärder utan för den ”löpande förvaltningen” ska som huvudregel beredas och föredras styrelsen för beslut. Den verkställande direktören ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören är ett i förhållande till styrelsen underordnat bolagsorgan, och styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen. Den verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion och styrelsen utvärderar löpande den verkställande direktörens arbete.