• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Finansiella mål

WÄSTBYGG GRUPPENS TRE ÖVERGRIPANDE MÅL
Wästbygg Gruppen har tre övergripande mål för verksamheten – hållbara affärer, långsiktigt tillväxt sam god lönsamhet.

HÅLLBARA AFFÄRER

Hållbara affärer mäts mot två mål. 2030 ska verksamheten vara fossilfri inom el, värme, transporter och avfall. Till följd av ett systematiskt arbete med att minska klimatavtrycken från alla våra arbetsplatser har vi uppnått en successiv minskning sedan målet sattes 2017 till och med 2021. Under 2022 noterade vi en svag ökning av klimatbelastningen. Vi har inte fullt ut kunnat hantera en tillväxt på drygt 50 procent och samtidigt minska utsläppen av CO2e. I förhållande till omsättningen minskade dock utsläppen med 30 procent.

Det andra målet är att vi utifrån bolagets gröna ramverk ska ha en orderstock som till 80 procent klassificeras som grön till år 2024. Vid utgången av 2023 uppgick denna andel till 85 procent. För att ett projekt ska klassas som grönt enligt vårt ramverk gäller att byggnaden antingen ska miljöcertifieras eller ha en energianvändning som är minst 20 procent lägre än Boverkets byggregler.

LÅNGSIKTIG TILLVÄXT

Wästbygg Gruppens mål för tillväxt är att intäkter ska öka med tio procent årligen, dock sett över tid. Tillväxten mäts därför över de senaste tre åren med utgångspunkt från utgången av året närmast innan den aktuella treårsperioden. Nyckeltalet som används är CAGR – Compound Annual Growth Rate. Tillväxt ska alltid ske med beaktande av god lönsamhet. Det finns inget egenvärde i en stor volymökning utan tillväxtmålet ska gå hand i hand med en god rörelsemarginal och en hög soliditet. Intäkterna under 2023 minskade med 20 procent jämfört med föregående år vilket ger ett CAGR på 8,4 procent över den aktuella mätperioden. Vi hade med oss en stabil orderstock in i 2023 och har haft en fortsatt stärkt orderingång under året.

GOD LÖNSAMHET

Lönsamhet mäts genom nyckeltalet rörelsemarginal, som utgörs av resultatet före räntor och skatter (EBIT) i förhållande till intäkterna. Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga sex procent. Då har vi en stabil lönsamhet i Wästbygg Gruppens verksamhet.

Rörelseresultatet för 2023 är betydligt lägre än vår målsättning. Nedskrivningar har behövt göras under året i ett fåtal projekt, bland annat till följd av de kraftigt stigande materialpriserna, konkurser hos underentreprenörer och en mer pressad bostadsmarknad. Därutöver redovisas generellt lägre marginaler i våra egenutvecklade bostadsprojekt som ett resultat av höjda räntor. Ytterligare en anledning är att vi inte kunnat produktionsstarta nya utvecklingsprojekt i planerad takt till följd på grund av den allmänna avvaktande tendens som finns på marknaden.