• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Bolagsordning

Wästbygg Gruppen AB (publ) – 556878-5538

1. Firma

Bolagets firma är Wästbygg Gruppen AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg

3. Verksamhet

Bolaget ska genom dotter- och intressebolag bedriva byggverksamhet och projektutvecklingsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

5. Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

6. Aktieslag

I bolaget kan aktier av två slag ges ut; A-aktier och B-aktier.

A-aktier berättigar till tio röster vardera och B-aktierna berättigar till en röst vardera. A- och B-aktierna har lika rätt till vinstmedel, annan värdeöverföring och utskiftning vid likvidation. Aktieägare är berättigade att rösta för sitt fulla antal aktier.

A-aktier ska kunna utges till ett antal om högst 5 procent av samtliga aktier och B-aktier ska kunna utges till 100 procent av aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier, ska ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förehållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B-aktier, ska samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till de antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya A-aktier och B-aktier emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

På begäran av ägare av A-aktier och utan erläggande av ytterligare ersättning ska A-aktier kunna omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling ska framställas skriftligen till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen ska inom en månad från erhållande av sådan begäran besluta att anmält antal aktier ska omvandlas. Omvandlingen ska genast anmälas för registrering av bolagets styrelse och är verkställd när registrering har skett och antecknats i avstämningsregistret.

7. Avstämningsförbehåll

Aktiebolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter utan suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

9. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter och/eller ett registrerat revisionsbolag.

10. Kallelse

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

11. Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
 8. a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och
 10. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
 12. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
 13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

 

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämman 23 mars 2020.