• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Bolagsstyrning

Lagstiftning och bolagsordning

Wästbygg Gruppen är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) marknadsmissbruksförordningen och IFRS.  Sedan bolagets B-aktie upptogs till handel på Nasdaq Stockholm har bolaget tillämpat Nasdaq Stockholms regelverk, Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Förutom lagstiftning och Nasdaq Stockholms regelverk är det bolagets bolagsordning och dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för bolagets bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma. Bolagsordningen i sin helhet återfinns här. De styrinstrument som Wästbygg Gruppen fastställt är styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och interna instruktioner, policys och riktlinjer. Uppföljning av det interna regelverket sker årligen och revidering sker vid behov.

Svensk kod för bolagsstyrning

Även Svensk kod för bolagsstyrning, Koden reglerar Wästbygg Gruppens bolagsstyrning. Koden anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Koden kompletterar således aktiebolagslagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för Bolaget att avvika från dessa om det i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning. Sådan avvikelse, liksom skäl för avvikelse och alternativ lösning, ska årligen redogöras för i bolagets bolagsstyrningsrapport.