• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Jämställdhet och mångfald

En av utmaningarna i byggbranschen är bristen på en jämn representation mellan män och kvinnor inom produktion och produktionsledning. Könsfördelningen bland Wästbygg Gruppens medarbetare behöver spegla samhället i stort om vi ska kunna fortsätta att utvecklas i rätt riktning. Målet är att vi ska vara där 2025.

Då vi ser att jämställdhetsfrågan får snabbast genomslagskraft i hela organisationen om vi börjar på chefsnivån definierades ett mål 2017 om att öka andelen kvinnliga ledare i företaget och sedan dess har vi sett en positiv utveckling både bland kvinnor i ledande befattning och andelen kvinnor totalt i koncernen. Att fortsätta att utbilda våra rekryterande chefer i kompetensbaserad rekrytering blir en viktig del i arbetet liksom att säkerställa att Wästbygg Gruppen representeras av både män och kvinnor i olika publika sammanhang.

STÄLLNINGSTAGANDE

För att nå detta ambitiösa mål har ett ställningstagande för ökad mångfald och inkludering arbetats fram under 2020. I början av 2021 antogs ställningstagandet av Wästbygg Gruppens koncernledning, och alla koncernbolags respektive ledningsgrupper har gemensamt förbundit sig att aktivt arbeta för att det ska uppnås. På vägen fram till 2025 ska vi säkerställa en årlig positiv utveckling inom både jämställdhet och mångfald.

Ställningstagandet omfattar vårt rekryteringsarbete, ett aktivt arbete för en inkluderande kultur, etikfrågor samt mångfaldsaspekter i den interna representationen. Dessutom fungerar det som en förstärkning till vår Etiska policy och Likabehandlingsplan. Att fortsätta utbilda våra chefer i kompetensbaserad rekrytering blir en viktig del i arbetet, liksom att säkerställa att Wästbygg representeras av medarbetare med olika bakgrund i de publika sammanhang vi deltar i.

LIKABEHANDLINGSPLAN

Det är en mänsklig rättighet att alla som är verksamma på våra arbetsplatser har likvärdiga arbetsvillkor. Wästbygg Gruppens uppförandekod anger tydligt att ingen diskriminering får förekomma i företaget och betonar alla medarbetares ansvar för ett gott arbetsklimat där alla känner sig välkomna. Utgångspunkten är att alla medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vår likabehandlingsplan beskriver hur man går tillväga om man upplever att man inte blir korrekt behandlad.

Det interna arbetsklimatet, där likabehandling är en viktig del, mäts varje vecka genom ett webbaserat enkätverktyg. Fyra slumpvis utvalda frågor ur en stor frågebank skickas ut till medarbetarna. Resultatet mäts anonymt på olika nivåer i företaget och det följs upp i både arbetsgrupper och på ledningsnivå. Bland annat har det bidragit till ett ökat fokus på kompetensutveckling samt till att ledarskapsutbildningen anpassades till en större målgrupp än vad som var tänkt från början.