• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Klimat och energi

2023 fattades ett  övergripande mål att Wästbygg Gruppen ska nå klimatneutralitet i vår värdekedja senast 2045.
Vårt klimatmål innebär att vi tar ett tydligt och samlat ansvar för utsläppen kopplat till våra arbetsplatser, men också de indirekta utsläpp vår verksamhet orsakar från material och bränslen i leverantörsled. Vi ska också lämna över en byggnad till kund som sedan kan förvaltas på ett klimatneutralt sätt, och så småningom återanvändas eller rivas klimatneutralt.

Vi har kartlagt vår värdekedja för att identifiera vilka som är våra stora utsläppsposter. Vi ser att materialen vi bygger med utgör en stor del av en byggnads totala klimatavtryck. Det beror bland annat på den energi som går åt vid framställandet och transport av materialen. Därtill uppstår en stor klimatpåverkan från energianvändningen i driften av en byggnad.

Våra byggarbetsplatser

Vi använder vårt interna verktyg Klimatsmart Byggarbetsplats för att jobba mot vårt klimatmål. Genom Klimatsmart Byggarbetsplats har vi etablerat en miniminivå som alla våra projekt ska klara idag (brons), samt ytterligare nivåer (silver och guld) för att ytterligare kravställa och skynda på vår omställning.

El

Vår målsättning är dels att minimera energianvändningen och dels att den el vi måste använda på våra kontor och byggarbetsplatser till 100 procent ska komma från förnybara källor senast 2020. Sedan 2012 äger vi ett vindkraftverk som står utanför Falkenberg. Utöver det som vindkraftverket genererar köper vi i huvudsak miljömärkt el från Varberg Energi.

Värme

Där det är möjligt ansluter vi våra byggarbetsplatser till det lokala fjärrvärmenätet för att på så vis minimera provisoriska värmekällor med större miljöpåverkan. Ibland finns inte fjärrvärme att tillgå eller så kräver produktionsmomentet en annan energikälla. Mål är uppsatta för att minimera användningen av fossila bränslen. För att minska användningen av fossila bränslen samt minska kostnaderna för uppvärmning under produktionsskedet har vi under 2019 testkört en flyttbar värmepumplösning.

Transporter

Vi måste öka andelen resor med lägre klimatavtryck samtidigt som åtgärder tas för att minska resandet. Transporter rör allt från den egna personalens resor till materialleveranser till och från våra byggarbetsplatser. Här ligger en av de stora utmaningarna i omställningen mot en fossilfri verksamhet och här har vi fortfarande en lång väg att gå.

Tjänsteresor

När de gäller de egna resorna har vi en resepolicy som anger att tåg ska väljas som första alternativ vid tjänsteresor. Digitala hjälpmedel finns på plats.

Maskiner och utrustning

Där det är möjligt väljer vi i första hand maskiner som går på el då det är en viktig arbetsmiljöfaktor att minimera farliga utsläpp på byggarbetsplatserna. Grävmaskiner, lastare och andra arbetsfordon använder idag ofta fossilt bränsle.