• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Integritetspolicy

Information om vår personuppgiftsbehandling

Wästbygg Gruppen AB (publ) och alla våra dotterbolag (gemensamt ”Wästbygg Gruppen”) värdesätter att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss. Denna information tar sikte på den personuppgiftsbehandling som bland annat avser:

 • Användare av våra webbplatser och andra digitala kanaler så som olika sociala medier;
 • Kontaktpersoner eller andra representanter hos våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners; och
 • Externa personer som har kontakt med, eller på annat sätt kommunicerar med oss eller berörs av vår personuppgiftsbehandling i övrigt och inte omfattas av kategorierna ovan, exempelvis om du kontaktar oss via e-post, lämnar en intresseanmälan till något av våra projekt eller prenumererar på våra pressmeddelanden.

Olika bolag inom Wästbygg Gruppens koncern är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket Wästbygg Gruppen-bolag som är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i en specifik situation beror på hur du kommit i kontakt med Wästbygg Gruppen och vad behandlingen gäller.

Wästbygg Gruppen samlar in personuppgifter om dig exempelvis när du registrerar dig för ett utskick på vår webbplats, deltar vid olika säljaktiviteter, mässor och evenemang, när du kontaktar Wästbygg Gruppens växel eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Wästbygg Gruppen behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla vissa specifika ändamål, vilket innebär att Wästbygg Gruppen behandlar olika personuppgifter i olika situationer. Exempel på personuppgifter som Wästbygg Gruppen behandlar kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, korrespondens, användargenererade data, och/eller annan information som du lämnat till oss eller som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden eller bedriva vår verksamhet.

Som huvudregel inhämtar vi dina personuppgifter från dig själv när du lämnar dessa till oss och våra medarbetare i samband med att du använder vår webbplats eller kontaktar oss via andra sociala kanaler.

Samarbetspartners

Ibland inhämtar vi personuppgifter från samarbetspartners och andra externa personer, exempelvis när vi genomför aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners, när vi genomför s.k. KYC-kontroller i samband med avtalsingående med våra kunder och leverantörer eller när vi mottar en visselblåsarrapport.

Koncernbolag

Alla bolag inom Wästbygg Gruppen samarbetar med varandra vilket innebär att vi i vissa fall inhämtar personuppgifter från andra bolag inom koncernen, exempelvis som ett led för att ha kontakt med våra kunder och leverantörer.

Offentliga register och databaser

Vi kan komma att samla in personuppgifter från offentliga register och databaser, myndigheter exempelvis för att hantera förhållandet med det företag som du företräder.

Wästbygg Gruppen behandlar dina personuppgifter för olika ändamål i olika situationer. I huvudsak för att fullgöra våra åtaganden, för att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

För att Wästbygg Gruppen ska få behandla dina uppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det exempelvis att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av dina personuppgifter kan även grundas på en intresseavvägning där vi gjort bedömningen att vårt intresse av att behandling av dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan Wästbygg Gruppen behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till och hur du ska gå till väga för att återkalla ditt samtycke.

 

Hantera visselblåsarrapporter

Vi behandlar personuppgifter som förekommer i visselblåsarrapporter för att kunna ta emot, utreda och återkoppla på sådana rapporter.

Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen
Namn och kontaktuppgifter

Rättslig förpliktelse samt berättigat intresse

 

Behandlingen sker för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse att ta emot visselblåsarrapporter samt för att möta vårt berättigade intresse av att vidta åtgärder vilka baseras på rapporten.

 

För det fall uppgifter avseende brott förekommer behandlas dessa för att fullgöra rättsliga förpliktelser samt för att kunna göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Kommunikation
Annan information som är nödvändig i det särskilda fallet

 

 

Hantera och möta rättsliga krav

Vi behandlar personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, exempelvis i samband med en tvist.

Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen
Namn och kontaktuppgifter

Berättigat intresse

 

Behandlingen sker för att tillgodose Wästbygg Gruppens berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 

För det fall uppgifter avseende brott förekommer behandlas dessa för att fullgöra rättsliga förpliktelser samt för att kunna göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Kommunikation
Teknisk information
Annan information som är nödvändig i det särskilda fallet

 

 

För att säkerställa efterlevnad av våra policyer, riktlinjer och tillämplig lagstiftning

Vi behandlar personuppgifter om det är nödvändigt för att kunna säkerställa att våra leverantörer och samarbetspartners efterlever de krav och riktlinjer som vi uppställt tillsammans med vid var tid gällande lagstiftning.

Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen
Namn och kontaktuppgifter

Berättigat intresse

 

Behandlingen sker för att tillgodose Wästbygg Gruppens berättigade intresse av att kunna säkerställa efterlevnad av policyer, riktlinjer och lagstiftning.

 

För det fall uppgifter avseende brott förekommer behandlas dessa för att fullgöra rättsliga förpliktelser samt för att kunna göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Kommunikation
Uppgifter om misstänkt misskötsel eller brott
Uppgifter hänförliga till rutinkontroller
Annan information som är nödvändig i det särskilda fallet

 

 

För att utveckla och förbättra vår verksamhet

Vi behandlar personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet i stort. Behandling sker även i samband med att vi arkiverar avtal, beslutsunderlag, presentationer m.m.

Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen
Namn och kontaktuppgifter

Berättigat intresse

 

Behandlingen sker för att tillgodose Wästbygg Gruppens berättigade intresse av att ständigt förbättra verksamheten och arkivera viktig dokumentation.

Kommunikation
Annan information som är nödvändig i det särskilda fallet

 

 

För att registrera besökare

Vi behandlar personuppgifter när någon besöker våra kontor eller arbetsplatser för att kunna registrera dig som besökare och ge ut parkeringstillstånd.

Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen
Namn och kontaktuppgifter

Berättigat intresse

 

Behandlingen sker för att tillgodose Wästbygg Gruppens berättigade intresse av att kunna ta emot besökare på våra kontor och arbetsplatser.

Registreringsnummer

 

 

För att följa upp användning och utveckla våra webbplatser

Vi behandlar personuppgifter när någon besöker våra webbsidor för att kunna följa upp hur de används och för att kunna utveckla och förbättra dem.

Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen
Användargenererade data Berättigat intresse

 

Behandlingen sker för att tillgodose Wästbygg Gruppens berättigade intresse av att kunna förbättra och utveckla våra webbsidor.

Tekniska data

 

 

KYC-kontroller av leverantörer, samarbetspartners och företagskunder

Vi behandlar personuppgifter om det är nödvändigt för att kunna genomföra en sk. KYC-kontroll i samband med ingående av avtal.

Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen
Namn och kontaktuppgifter Berättigat intresse

 

Behandlingen sker för att tillgodose Wästbygg Gruppens berättigade intresse av att kunna fatta välgrundade affärsbeslut.

 

För det fall uppgifter avseende brott förekommer behandlas dessa för att fullgöra rättsliga förpliktelser sam för att kunna göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Personnummer
Finansiella uppgifter
Styrelseuppdrag
Kommunikation
Annan information som framkommer som ett led i kontrollen

 

 

För att lämna information och kommunicera nyheter

Vi behandlar personuppgifter om du prenumererar på våra utskick och pressmeddelanden eller om du beställer rapporter eller annan information vid enstaka tillfällen Detsamma gäller om du kommunicerar med oss via e-post i syfte att vi ska kunna svara dig.

Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen
Namn och kontaktuppgifter

Berättigat intresse och samtycke

 

Behandlingen sker för att tillgodose Wästbygg Gruppens berättigade intresse av att kunna tillhandahålla information till dig samt att återkoppla på dina skriftliga förfrågningar.

 

När du exempelvis prenumererar på våra pressmeddelanden samtycker du till att vi hanterar dina kontaktuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen.

 

Kommunikation
 

Uppfylla rättslig förpliktelse

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser exempelvis inom skatte- och redovisningsområdet.

Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen
Namn och kontaktuppgifter

Rättslig förpliktelse

 

Behandlingen sker för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse inom skatte- och redovisningsområdet.

 

 

Kommunikation
Faktureringsuppgifter
Annan information som är nödvändig i det särskilda fallet

 

 

Offerter, köpförfrågningar, beställningar m.m.

Vi behandlar personuppgifter om du kontaktar oss för att göra en offertförfrågan, för att köpa våra tjänster eller för att ingå ett liknande avtal med oss.

Personuppgifter som behandlas Rättslig grund för behandlingen
Namn och kontaktuppgifter

Uppfyllelse av avtalsförpliktelse samt berättigat intresse

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra det avtal som kommit till stånd mellan dig eller det företag du företräder, och Wästbygg Gruppen.

 

Wästbygg Gruppen har ett berättigat intresse att besvara och hantera offertförfrågningar och beställningar.

Personnummer
Kommunikation
Faktureringsuppgifter
Organisationsnummer
Beställningsuppgifter
Annan bolagsspecifik och finansiell information som finns tillgänglig och är nödvändig i det specifika fallet.

 

Wästbygg Gruppen är en stor koncern där samtliga bolag samarbetar i olika utsträckning. Därför kan dina personuppgifter komma att delas inom koncernen. För det fall att personuppgifter delas av oss och personuppgiftsbehandlingen sker enligt våra instruktioner, agerar mottagaren personuppgiftsbiträde till oss och vi ansvarar för behandlingen.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, så som IT-leverantörer, som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av oss i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde. Våra tjänsteleverantörer kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner för att fullgöra sina respektive åtaganden gentemot oss.

Vi strävar alltid för att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES, exempelvis med tjänsteleverantörer som vi anlitat. Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade även i dessa fall genom att se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats hos samtliga tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter utanför EU/EES.

Vill du ha ytterligare information om vilka länder vi kan komma att överföra dina personuppgifter till (utanför EU/EES) och vilka skyddsåtgärder vi vidtagit för att skydda dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på nedan e-postadress.

Wästbygg Gruppen sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller annars av vad som följer av branschpraxis. För att fastställa tiden som vi kan och får bevara dina personuppgifter utgår vi bland annat från nedan kriterier.

 • Så länge vi har en pågående relation med dig och/eller med det bolag där du är anställd.
 • Så länge som krävs för att Wästbygg Gruppen ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser som bland annat uppställs i skattelagstiftning.
 • Så länge som är lämpligt för att säkerställa vår rättsliga ställning, så som tillämpliga preskriptionsbestämmelser.
 • Så länge det är nödvändigt av berättigade verksamhetsskäl.

Wästbygg Gruppen har strikta interna policyer och riktlinjer kring hur vi skyddar dina personuppgifter. Vidare använder vi lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive informationstekniska säkerhetsåtgärder, för att skydda dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Du har vissa rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling och dessa exemplifieras nedan. Vilka rättigheter som är tillämpliga för dig beror på den specifika personuppgiftsbehandlingen.

Rätt att återkalla samtycke

Om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla hela eller delar av ditt samtycke.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet har du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis information om ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller). Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter (exempelvis om du har bytt telefonnummer). Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på ett berättigat intresse.

Rätt till radering och rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga personuppgifter.

Rätt att klaga

Du har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag när det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via privacy@wbgr.se.