• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Kommuniké från årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 7 maj 2024

Regulatorisk

Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 7 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagd ersättningsrapport. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst

Årsstämman beslutade att till stämmans förfogande stående medel om 673 493 106 kronor disponeras på så sätt att ingen utdelning ges till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 673 493 106 kronor.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med lämnat motförslag av aktieägare, att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade, i enlighet med lämnat motförslag av aktieägare, om att till Bolagets styrelse, omvälja Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Cecilia Marlow och Jakob Mörndal som ordinarie styrelseledamöter. Cecilia Marlow omvaldes till styrelsens ordförande. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via Bolagets hemsida, www.wbgr.se.

– Jag är tacksam över det förnyade förtroendet som ägarna uppvisat. Samtidigt vill jag passa på att, å styrelsens och bolagets vägnar, tacka Christina Källenfors och Clas-Göran Lyrhem för deras förtjänstfulla arbete genom åren, säger Cecilia Marlow, Styrelseordförande i Wästbygg Gruppen.

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025 med den auktoriserade revisorn Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode till ordföranden ska utgå med 600 000 SEK och till övriga styrelseledamöter med 300 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden. Dessutom ska arvode utgå till ledamöterna i investeringsutskottet med 75 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda (LTI 2024)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för Bolagets koncernchef, övriga personer i koncernledningen och övrig bolagsledning och funktionschefer, ("LTI 2024").

LTI 2024 är ett rörligt långsiktigt incitamentsprogram som ger ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att erhålla en kontant ersättning där ersättningen efter skatt ska användas för att förvärva befintliga B-aktier i Wästbygg Gruppen. Det övergripande syftet med LTI 2024 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2024 avser även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling, tillväxt och hållbarhet bland deltagarna. LTI 2024 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla anställda. Det är styrelsens avsikt att under kommande år utvärdera LTI 2024 med ambitionen att föreslå kommande årsstämmor liknande program som LTI 2024. Styrelsens intention är att inför årsstämman 2025 lägga fram förslag till beslut avseende återköp och överlåtelse av egna aktier vilka krävs för att fullfölja implementeringen av LTI 2024 till deltagarna.

Kostnaderna för LTI 2024 baseras på att LTI 2024 omfattar högst 60 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2024 för räkenskapsåret enligt IFRS 2 uppgå till cirka 4 300 000 SEK exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter och pension beräknas uppgå till cirka 1 300 000 SEK, baserat på ovanstående antaganden och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent. Den förväntade kostnaden om 5 600 000 SEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 1 procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2023.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om:

(a) förvärv av egna B-aktier på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) inom ramen för ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av Bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägda genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att Bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget. Syftet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier samt för att hantera Bolagets vid var tid gällande LTI-program.

(b) överlåtelse av Bolagets egna B-aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot Bolaget eller annars med villkor. Överlåtelser av B-aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de B-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av B-aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, kvittning av fordran mot Bolaget eller annars med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet B-aktier som emitteras får uppgå till högst 3 234 016 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i Bolaget per dagen för kallelse till årsstämma 2024.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.wbgr.se.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef

Telefon: +46 73 920 19 01

E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Robin Sundin, chefsjurist och IR-chef

Telefon: +46 72 529 30 04

E-post: robin.sundin@wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2023 omsatte koncernen 4,8 miljarder och hade 550 anställda.