• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg Gruppen AB (publ) förutser lägre resultat på grund av nedskrivningar i egenutvecklade bostadsprojekt samt konkurser i leverantörsledet

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens resultat för det fjärde kvartalet 2023 påverkas negativt främst av kostnader relaterade till konkurser hos underentreprenörer samt en försiktigare bedömning av framtida intäkter i egenutvecklade bostadsprojekt orsakade av en avstannad bostadsmarknad. Vidare belastas resultatet av nedskrivningar av koncernens tillgångar. De totala effekterna summerar till cirka -320 mkr. Koncernens rörelseresultat för kvartalet förväntas därför uppgå till -270 mkr enligt segmentsrapporteringen.

Den utmanande marknaden inom affärsområde Bostad har fortsatt även under andra halvan av 2023 vilket har föranlett nedskrivningar i koncernens egenutvecklade bostadsprojekt. Nedskrivningarna görs för att framåtriktat spegla bedömd försäljningstakt och prisutvecklingen på marknaden i stort.
 
– Marknadsförutsättningarna för att utveckla och bygga bostäder var redan under början av 2023 väldigt begränsade. Under hösten har vi tyvärr sett en ytterligare försvagning med än lägre vilja till att investera i, och köpa bostäder. Utifrån detta blev det nu nödvändigt att justera bedömningen av våra framtida intäkter i egenutvecklade bostadsprojekt, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen. 

I rådande marknadsläge har även antalet konkurser i leverantörsledet ökat, vilket under andra halvåret 2023 drabbat ett fåtal av koncernens projekt i Stockholmsområdet. Konkurserna har skett i kritiska skeden för projekten som medfört att följdeffekterna blivit mer kostsamma att hantera och därmed påverkas resultatet för affärsområde Bostad negativt.
  
Vidare har den svaga marknaden för fastigheter medfört en fortsatt hög grad av osäkerhet vad det gäller värdering av exploateringsfastigheter. Som en följd av detta har koncernens tillgångar skrivits ner utifrån bolagets samlade bedömning med hänsyn tagen till utvecklingen på marknaden. Detta syftar till att på ett förutseende vis få en mer balanserad risk i projektportföljen och mer rättvisande värden av koncernens exploateringsfastigheter. 
 
Endast en begränsad andel av de totala nedskrivningarna under fjärde kvartalet har direkt påverkan på bolagets kassaflöde och likviditet. Det är således bolagets bedömning att bolaget fortsatt kommer att efterleva de finansiella kovenanter som uppställts för såväl den gröna obligationen som för övriga krediter.

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära. Wästbygg Gruppens bokslutskommuniké för 2023 offentliggörs den 8 februari 2024 kl. 08.00. 
……………………….

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

wbgr.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.